مهندس خیر السادات

مشاور در امور حسابداری و انبار محصولات

بیوگرافی

مدیر عامل شرکت مها سامح صدر

مجری خدمات انبارداری

تحصیلات

زمینه های تخصص

حسابداری

اموال و داراییهای ثابت

امور مربوط به انبار محصولات

مهارتهای نرم افزاری

افتخارات