مهندس مجتبی شهسواری

مشاور در امور شبکه و it

بیوگرافی

تحصیلات

زمینه های تخصص

مهارتهای نرم افزاری

افتخارات